Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?


RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, dili ve muhtevasıyla olduğu kadar, telif tarzı ve tertibiyle de sıradan İslami eserlerden farklı bir eserdir. Ekseriyetle dağlarda, kırlarda, yahut zindanların amansız şartları altında telif edilen bu eser, telif şartlarından hiç beklenmeyecek bir şekilde, en ağır, en derin, en muğlâk ilmî meseleleri incelemekte, en çetin soruları ele almakta, yüzyıllar boyunca tartışma konusu teşkil edegelmiş problemler için çözümler ortaya koymakta, çağın tereddütlerine cevap getirmekte, üstelik bütün bunları, tamamen kendisine has bir üslûp ve metod içerisinde gerçekleştirmektedir.

 

Risale-i Nur, yaygın bir şekilde, “çağdaş bir tefsir” olarak tarif edilegelmiştir. Doğrudan doğruya Kur’ân’a dayanması ve bilhassa imana dair bir kısım âyet-i kerimeleri geniş şekilde açıklaması sebebiyle, bu tarif bir hakikati aksettirmektedir. Ancak, gerek tertip itibarıyla, gerekse açıklama tarzıyla Risale-i Nur alışılagelen tefsirlerden ayrıldığı gibi, Külliyatın bazı parçaları (On Dokuzuncu Mektup, Yirmi Dokuzuncu Lem’a, On Dokuzuncu Söz, umumiyetle lâhikalar ve müdafaalar gibi) daha başka ilim dalları içinde mütalâa edilebilecek eserleri teşkil etmektedir. Meselâ İşârâtü’l-İ’câz ile Sünuhat’ın aynı tasnif içine girecek eserler olmadığı, ilk bakışta kolayca anlaşılacaktır.

Risale-i Nur’un en az tefsir kadar önem taşıyan bir diğer cephesi, kelâm ilmiyle ilgilidir. Belki de Külliyatın 

ekseriyetini kelâm ilmi içinde mütalâa etmek daha doğru olacaktır. Başta lâhikalar olmak üzere geri kalan bölümlerde ise, hizmet metodları ile ilgili bahisler önemli bir ağırlık teşkil etmektedir.

Kelâm tarihi ve klâsik kelâm eserleri ile mukayese edildiğinde, Risale-i Nur’un bu sahada yep yeni bir tarz geliştirdiğini, hattâ bir çığır açmış olduğunu görmek hiç de zor olmayacaktır. Zaten Risale-i Nur Müellifi, eserlerinin çeşitli yerlerinde bu hususu açıkça dile getirmektedir.

***

Risale-i Nur, konuları ele alış tarzı, muhtevasındaki derinliği ve kapsamlılığı birçok kesimin yoğun ilgisini çekmiştir. Bir yandan yurt içinde ve dışında çeşitli halk kesimleri tarafından okunmakta ve diğer yandan hakkında uluslararası sempozyumlar düzenlenmekte ve birçok akademik makale ve tezlere konu olmaktadır.

Meselâ bunlar arasında çağdaş düşünürlerden Faslı Prof. Dr. Taha Abdurrahman, Risale-i Nur'un düşünce dünyasında yaptığı büyük devrimden söz ederken, onun diğer yönlerinin yanında bu yönünün de kayda değer olduğuna dikkat çekmektedir:

"Bazı Batılı filozoflar, her şeyin merkezine aklı aldılar ve sadece aklın ürünü olan hususlara itibar ettiler. Hattâ bu hususta öyle ileri gittiler ki, İncil ve Kur'ân gibi semâvî kitapları ve temsil ettikleri dinleri de aklın etrafında dönen diğer eşya arasına katarak, aklî sistem içinde onlara bir tanım getirdiler. Yani, tıpkı eski insanların dünyayı sabit sanıp güneşin de onun etrafında döndüğünü tevehhüm ettikleri gibi, aklı sabit kabul ederek semavî kitap ve dinleri onun etrafında gezdirdiler.

İşte Bediüzzaman, Risale-i Nur'la düşünce dünyasındaki bu gidişatı olması gereken mecraya çevirdi-tıpkı ilim dünyasında Kopernik'in yaptığı gibi. Nasıl ki Kopernik, 'Dünyanın sabit, güneşin onun etrafında döndüğü şeklindeki eski görüşü ortadan kaldırıp; onun yerine, dünyanın hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında döndüğünü' ispat etti; Bediüzzaman da Risale-i Nur'la düşünce dünyasında buna benzer bir inkılâp gerçekleştirdi: 'İnsanın düşünce dünyası sabit olamaz. Düşünce dünyası hem kendi ekseni etrafında döner, hem de vahiy güneşinin etrafında döner' diyerek insan düşüncesinin olması gereken asıl yerini tespit etmiş, aklı yalnızlık ve karanlıktan kurtararak aydınlatmış ve rahatlatmıştır."

Ayrıca Risale-i Nur, bir Kur'ân tefsiri olması itibariyle, aklın yanı sıra, kalb, ruh ve diğer bütün duygulara da hitap etmektedir. Ahlâkın bütün boyutlarına ışık tutmakta ve bir çok sosyal probleme çözümler sunmaktadır. Ancak onun bu ve benzeri daha bir çok meziyetini en iyi şekilde anlamanın yolu her halde onu açıp bizatihi okumak ve yaşamakla olur.

***

Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır. Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'ân’ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarını açıklar, izah ve isbat ederler. İkinci kısım tefsir ise: Kur'ân’ın imanî hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle açıklar, isbat ve izah ederler. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Birinci kısım tefsirler, bu ikinci kısmı bazan özet bir tarzda ele alıyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, benzersiz bir şekilde inatçı filozofları susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur, her asırda milyonlarca insanın rehberi olan mukaddes kitabımız Kur'ân’ın hakikatlerini subjektif nazariye ve mütâlaalardan uzak olarak, rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır.

Risale-i Nur, Kur'ân âyetlerinin nurlu bir tefsiridir. Baştan başa îman ve tevhid hakikatlarıyla müberhendir. En avamdan en havassa kadar her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış ve müsbet ilimlerle mücehhezdir.

Risale-i Nur, asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Vesveseli şübhecileri ikna eder. Hattâ en inatçı filozofları dahi teslime mecbur eder.

Risale-i Nur, akla gelen bütün istifhamları bertaraf eder. Zerrelerden güneşlere kadar îman mertebelerini açıklar. Vahdâniyet-i İlâhiyeyi ve nübüvvetin hakikatini ispat eder.

Risale-i Nur, yer ve göklerin tabakalarından, melâike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehennemin varlığından, ölümün mâhiyetinden; ebedî saadet ve şekavetin kaynağına kadar, akla gelebilecek bütün imanî meseleleri en kat'î delillerle aklen, ilmen ve mantıken ispat eder... Pozitif ilimleri teşvik eder. Kesin delillerle aklı ve kalbi ikna eder ve merakları izale eder.

***

Büyük şâirimiz merhum Mehmed Âkif, bir üdebâ meclisinde, "Viktor Hügolar, Şekspirler, Dekartlar; edebiyatta ve felsefede, Bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler" demişti.

***

Bediüzzaman, Risale-i Nur'la beşeri sefâhet ve dalâletten kurtarırken, korku ve dehşet vermek tarzını tâkib etmez. Gayr-ı meşru bir lezzetin içinde, yüz elemi gösterir, hissi mağlûb eder, kalb ve ruhu hissiyata mağlûb olmaktan korur. Küfür ve dalâlette de, bir zakkum-u Cehennem tohumu olduğunu, dünyada dahi Cehennem azabları çektirdiğini; buna mukabil îmanda, İslâmiyet ve ibâdette leziz lezzetler ve zevkler bulunduğunu ve Cennet çekirdeği ve meyveleri gibi dünyada dahi bir nevi mükâfata nâil eylediğini isbat eder.

***

Kur'ân-ı Azîmüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve ferdlerine hitaben Arş-ı A'lâdan irad edilen İlahî ve şümullü bir nutuk ve umumî, Rabbanî bir hitabe olduğu gibi; bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamana ait pek çok fenleri ve ilimleri câmi'dir.
Bu itibarla zamanca, mekânca, ihtisasça daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur'ân-ı Azîmüşşana tefsir olamaz. Çünki Kur'ân’ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ahval-i ruhiyelerine ve maddiyatlarına, câmi' bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir ferd vâkıf ve sahib-i ihtisas olamaz ki, ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hâlî olamaz ki, hakaik-i Kur'âniyeyi görsün, bîtarafane beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava, kendisine has olup, başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Meğer ki bir nevi icmaın tasdikine mazhar ola.

Binaenaleyh Kur'ân’ın ince mânâlarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlarının tesbitiyle, herbiri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikîn-i ulemadan yüksek bir heyetin tedkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lâzımdır. Nitekim kanunî hükümlerin tanzim ve ıttıradı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazar-ı dikkat ve tedkikatından geçmesi lâzımdır ki, umumî bir emniyeti ve cumhur-u nâsın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin; ve icma-ı millet hücceti elde edebilsin.

Evet Kur'ân-ı Azîmüşşanın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nâfiz bir içtihada mâlik ve bir velâyet-i kâmileyi haiz bir zât olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda, bu şartlar ancak yüksek ve azîm bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telâhuk-u efkârından ve ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve taassuplarından âzâde olarak tam ihlâslarından doğan dâhî bir şahs-ı manevîde bulunur. İşte Kur'ân’ı ancak böyle bir şahs-ı mânevî tefsir edebilir.

***

İşte büyük ulemâ-i İslâm ve meşâyih-i kiram çok tecrübe ve imtihanlarla şöyle bir kanaata varmışlardır ki: Bediüzzaman ne söylerse hakikattır. Bediüzzaman'ın eserleri, sünuhât-ı kalbîye olup, cumhur-u ulemânın tasdik ve takdîrine mazhardır.

***

Risale-i Nur, Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyânın bu asırda bir mu'cize-i mâneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsiridir. Evet Risale-i Nur kalblerin fatihi ve mahbubu, ruhların sultanı, akılların muallimi, nefislerin mürebbii ve müzekkîsidir.

***

İşte Bediüzzaman Said Nursî; Kur'an-ı Kerîm'deki bu asrın muhtaç olduğu hakikatleri keşfedip, Nur risalelerinde, herkesin kabiliyeti nisbetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve îzah etmek muvaffakıyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki: Risale-i Nur, emsali görülmemiş bir şâheserdir kanaatına varılmıştır.

Söz Basım Yayın Külliyatı'nın önsözünden alınmıştır

 

 

 

 

Risale-i Nur Külliyat'ının Telif Tarihleri Hakkında Kronolojik Bilgi Verir misiniz?

SÖZLER'İN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

Birinci Söz - 1926 - Barla
On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı-1934 - Barla(Tahminen)
İkinci Söz - 1926 - Barla
Üçüncü Söz - 1926 - Barla
Dördüncü Söz - 1926 - Barla
Beşinci Söz - 1926 - Barla
Altıncı Söz - 1926 - Barla
Yedinci Söz - 1926 - Barla
Sekizinci Söz - 1926 - Barla
Dokuzuncu Söz - 1926 - Barla
Onuncu Söz - 1928 - Barla (1342)
Onuncu Sözün İkinci Zeyli - 1935-36 - Eskişehir Hapsi
Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli - 1936 - Eskişehir Hapsi
Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli - 1927 - Barla
Onuncu Sözün Beşinci Zeyli - 1934 - Barla
On Dördüncü Sözün Zeyli - 1933 - Barla
On Sekizinci Söz - 1927 - Barla
Yirminci Sözün Birinci Makamı - 1930 - Barla
Yirminci Sözün İkinci Makamı - 1926 - Barla
Yirmi Birinci Söz - 1926 - Barla
Yirmi İkinci Söz - 1926 - Barla
Yirmi Üçüncü Söz - 1929 - Barla
Yirmi Beşinci Söz - 1927 - Barla
Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli- 1938 - Kastamonu
Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli - 1943-44 - Denizli Hapsi
Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli - 1929 - Barla
Yirmi Sekizinci Söz - 1928 (Tahminen) - Barla
Yirmi Dokuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
Otuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
Otuz Birinci Söz - 1928-30 - Barla
Otuz İkinci Söz - 1928-30 - Barla
Otuz Üçüncü Söz - 1928-30 - Barla

Not: Sözler, genel olarak 1926-34 Barla döneminde tamamlanmıştır.

MEKTUBAT'IN TELİF TARİHLERİ

Birinci Mektup - 1929 - Osmanlıca Lem'alar
İkinci Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 754
Üçüncü Mektup - 1930 - Aynı eser, s. 67
Çam Dağı'nda yaz ayları, - 1930 - Aynı eser, s. 67
Dördüncü, 5. ve 6. Mektuplar - 1930-1931 - Tahminen
Dokuzuncu Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 47
On Üçüncü Mektup - 1929 - Mektubat, s. 48
On Altıncı Mektup - 1930-1931 - Mektubat, s. 47
On Altıncı Mektubun Zeyli - 1931 - Osmanlıca Lem'alar, s. 96
On Yedinci Mektup - 1930 - Son Şahitler-3, s. 43
On Dokuzuncu Mektup - 1929 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G.,s. 70
Yirminci Mektup - 1928 - Aynı eser, s. 78
Yirmi Üçüncü Mektup - 1933 - Son Şahitler-1, s. 42
Yirmi Dördüncü Mektup - 1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78
Yirmi Altıncı Mektup - 1932 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Altıncı Mektub İkinci Kısım -1931 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Yedinci Mektup - 1929-1960 - Lâhikaların tamamı
Yirmi Sekizinci Mektub 1. Parça - 1931 - Tahminen
Yirmi Sekizinci Mektup 2. Parça - 1933 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Dokuzuncu Mektup 1. Kısım - 1934 - Son Şahitler, s. 42
Otuzuncu Mektup,(İşarat-ül İ'caz)- 1916 - Baskı tarihi
Otuz İkinci Mektup, Matbu Lemeat - 1921 - Baskı tarihi
Otuz Üçüncü Mektup, (Pencereler)- 1929 - Tahminen

LEM'ALAR'IN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

Birinci, 2.,3. ve 4.Lem'alar - 1932 - (Tahminen)
Beşinci ve Altıncı Lem'alar - Te'lif edilmediler
Yedinci Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Sekizinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Dokuzuncu Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Onuncu Lem'a (Şefkat Tokatları) - 1934 - (Tahminen)
On Birinci Lem'a - 1933 - (Tahminen)
On İkinci Lem'a - 1934 - Barla Lâhikası
On Üçüncü Lem'a(Hikmetü'l-İstiaze)-Tesbit edilemedi
On Dördüncü Lem'a - 1934 - (Tahminen)
On Beşinci Lem'a [Sözler, Mektubat ve Lem'aların (On Beşinci Lem'aya kadar) fihristidir>. -
On Altıncı Lem'a - 1934 - (Tahminen)
On Yedinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lemalar, s. 346
On Sekizinci Lem'a - 1934 (Kasım) - Osmanlıca Lemalar, s. 79
On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da
Yirmi ve Yirmi Birinci Lem'alar - 1934 - Isparta
Yirmi İkinci Lem'a - 1934 - Isparta
Yirmi Üçüncü Lem'a - (Tespit edilemedi)
Yirmi Dördüncü Lem'a - 1934 - Isparta
Yirmi Beşinci Lem'a - 1934 - Isparta
Yirmi Altıncı Lem'a - 1934 - Isparta (Ekser ricaları)
Yirmi Yedinci Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Müdafaanamesi
Yirmi Sekizinci Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
Yirmi Dokuzuncu Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
Otuzuncu Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
Otuz Birinci Lem'a (Şualar) - - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
Otuz İkinci Lem'a - Bir cihette matbu Lemeat eseridir
Otuz Üçüncü Lem'a - 1921-23 - Mesnevî-i Arabî

ŞUÂLAR'IN TELİF TARİHLERİ

Birinci Şuâ - 1936 - Başındaki tarih (1938 tebyiz tarihi)
İkinci Şuâ - 1936 - Eskişehir hapsi
Üçüncü Şuâ - 1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
Dördüncü Şuâ - 1938 - (Tahminen)
Beşinci Şuâ - 1938 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası, s. 35 (Tebyiz tarihi)
Altıncı Şuâ - -- - (Tesbit edilemedi)
Yedinci Şuâ - 1938
Sekizinci Şuâ - 1942 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
Dokuzuncu Şuâ - -- - (Tesbit edilemedi)
Onuncu Şuâ - 1940 - (Tahminen)
On Birinci Şuâ - 1943-1944 - Denizli hapsi
On İkinci Şuâ - 1944 - Denizli hapsi
On Üçüncü Şuâ - 1943-1944 - Denizli hapsi mektupları
On Dördüncü Şuâ - 1948-1949 - Afyon mahkemesi müdafaanamesi ve hapis mektupları
On Beşinci Şuâ - 1949 - Afyon hapsi

ASÂ-YI MÛSÂ'NIN TELİF TARİHLERİ

Asâ-yı Mûsâ'dan 1. Kısım (11.Şuâ) -1943-1944 - Denizli hapsi
Birinci Hücceti İmâniye(7. Şuâdan)-1938 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
İkinci Hüccet-i İmâniye(32.Sözden)-1928-1930 - Barla
Üçüncü Hüccet-i İmâniye (23.Lem'a)-(Tespit edilemedi)
4.ve 5. Hüccet-i İmâniyeler - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde(30. Lem'adan)
Altıncı Hücceti İmâniye - 1928 (1342) - Barla (10. Sözden)
Yedinci Hüccet-i İmâniye - 1928-30 - Barla (33.Sözden)
Sekizinci Hücceti İmâniye (3. Şuâ)-1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
Dokuzuncu Hücceti İmâniye (9. Şuâ)-Tesbit edilemedi
Onuncu Hücceti İmâniye(20.
Mektup)-1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78
On Birinci Hücceti İmâniye - 1926 - Barla (22.Sözden)

Makale Yazarı: 

Sorularla Risale

 

İlanlar
Said Nursi Kimdir?
Said Nursi Kimdir?

Said Nursi hakkında kısa bilgiler

Risale-i Nur Nedir?
Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur hakkında kısa bilgiler